Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och skulle exempelvis aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad betyder behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter omfattar all typ av hantering. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Sweden Hockey Insititute, org. nr 556558-3464, Bergsbrunnagatan 22, 753 23 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Ändamål
Behandling
Personuppgifter
Laglig grund
Lagringsperiod
Boka spelare på camp –  Mottagande av bokningar, av- och ombokningar
–  Utskick av bokningsbekräftelser och betalinformation
–  Kommunikation kring bokningen
– Information om våra tjänster
–  Namn
–  E-post
–  Telefon
–  Postort
–  Födelseår
–  Förening
–  Eventuell övrig information som uppges av uppgiftslämnaren som t.ex. allergier
–  Målsman om spelare är under 18 år
–  Målsmans e-post
–  Målsmans telefon
–  Målsmans postort
Fullgörande av tjänsteavtalet.  Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten. Tre år
Leverera videoanalys för spelarutveckling –  Inspelning av spelsekvenser
–  Bearbetning hos tredje part
–  Leverans av materialet
–  Namn
–  Inspelad spelsekvens med spelare
–  E-post för distribution
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och i förlängningen våra deltagare. Tre år

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi inhämtar endast de uppgifter du själv lämnar till oss, antingen i direktkontakt med oss eller via formulär på vår webbplats. Vi samlar inte in personuppgifter från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. IT-tjänster – företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 2. Videomaterial – företag som hjälper oss med videomaterial som spelas in och överlämnas till spelaren eller spelarens målsman efter tjänstedeltagande.
 3. Namnetiketter – företag som tillhandahåller namnetiketter för spelare att fästa på exempelvis utrustning.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast med ändamålet att kunna leverera våra tjänster till dig. Inga uppgifter delas som inte har bäring för tjänsteleveransen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa myndigheter och företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlas personuppgifterna?

Vi strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. Vår kunddatabas lagras därför i datacenter i EU.

Vilka rättigheter har du som är registrerad?

 • Rätt till tillgång, så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
 • Rätt till rättelse. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:
  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.

Hur hanteras personnummer?

Vi behandlar inte personnummer. I stället inhämtar vi information om födelseår.

Vad är cookies och hur används det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas i din webbläsare eller enhet. På hockeyinstitute.se använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Om du vill ändra inställningarna för lagring av cookies kan du göra det i din webbläsare. Du kan till exempel blockera alla cookies eller ställa in att cookies raderas när du stänger din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur skyddas personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda tillgången till personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling har endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål tillgång till dem.

Om ett intrång skulle ske som kan medföra risker för enskildas fri- och rättigheter anmäler vi händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom id-stölder informeras de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

Tillämpning och tillsyn

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Justeringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller för dig som registrerad informerar vi på hockeyinstitute.se och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Bilder

Vi tar bilder för vår webbsida och sociala medier på våra camper och aktiviteter. Om man inte önskar vara med på sådana bilder är vi tacksamma för den informationen vid anmälan eller då aktiviteten börjar. I annat fall godkänner man sin medverkan på bild vid deltagande på våra aktiviter, om vi inte har annan information.

Frågor om dataskydd?

Du kan alltid nå oss på info@hockeyinstitute.se eller på 08-27 63 93!

Senast uppdaterad: 2018-05-20